Aanmelden van uw kind

We vinden het fijn dat u uw kind wilt aanmelden voor de Margrietschool. We vragen u vriendelijk om het aanmeldformulier in te vullen zodat we met u contact kunnen houden en u kunnen informeren als er nieuws is.

Ongeveer vier weken voordat uw kind 4 jaar wordt of bij ons op school komt zal de leerkracht contact met u opnemen om kennis te maken en wenmomenten af te spreken.

Aanvragen verlof

In de leerplichtwet staat dat ouders/verzorgers ervoor moeten zorgen dat hun kinderen naar school gaan. Extra verlof is dan ook alleen mogelijk in bijzondere gevallen. 

U kunt het aanvraagformulier downloaden en inleveren bij onze directeur Leonie Matthijsse. Zij is degene die u aan de hand van de daarvoor geldende leerplichtwet wel of geen toestemming verleent. 

Afwezigheid vanwege ziekte of bezoek aan een (para)medicus kunt u doorgeven aan de leerkracht via Parro, per e-mail of telefonisch.

Medezeggenschapsraad (MR)

Als MR – bestaande uit ouders en leerkrachten – willen wij mede vormgeven aan het beleid op de Margrietschool en bijdragen aan het uitvoeren van dit beleid.

Wanneer u vragen of opmerkingen hebt met betrekking tot vorming of toepassing van beleid op school of als u zelf belangstelling heeft voor een rol in de MR, kunt u altijd contact met ons opnemen.

Oudercommissie (OC)

De Margrietschool heeft een enthousiaste Oudercommissie. De Oudercommissie ondersteunt de school bij het organiseren van allerlei activiteiten gedurende het schooljaar. Hierbij kunt u denken aan de sporttoernooien, het sinterklaasfeest, de kerst- en paasviering en de avondvierdaagse. Daarnaast stelt de oudercommissie zich ten doel de betrokkenheid van ouders bij de school van hun kind(eren) te bevorderen. Dit door soms hulp te vragen aan ouders bij activiteiten.

Voor de activiteiten wordt jaarlijks een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. 

Gymtijden

Het bewegingsonderwijs wordt op onze school op woensdag gegeven door bevoegde docenten van Interactie Sportbedrijf Ermelo.

De gymlessen voor groep 3 t/m 8 worden gegeven in sportcentrum Calluna. De gymlessen voor de groepen 1 en 2 worden gegeven in ons eigen speellokaal.

De kinderen uit groep 3 en 4 gaan rechtstreeks vanuit school met de bus naar de gymles toe. De kinderen uit groep 5 t/m 8 gaan op de fiets naar gym.

Gymtijden schooljaar 2023-2024

Dinsdag
10.15 – 11.00 uur groep 3
11.00 – 11.45 uur groep 4

Woensdag
8.30 – 9.15 uur groep 8
9.15 – 10.00 uur groep 6
10.00 – 10.45 uur groep 7

Vrijdag
8.30 – 9.15 uur groep 8
9.15 – 10.00 uur groep 7
10.00 – 10.45 uur groep 5
10.45 – 11.30 uur groep 4
11.30 – 12.15 uur groep 3
13.00 – 13.45 uur groep 6

Zwemmen
Zwemmen

De kinderen uit groep 5 hebben dinsdagochtend een watergymles. Tijdens de watergymles krijgen kinderen, die reeds een diploma hebben, aan de hand van thema’s leuke en ook vooral leerzame lessen.

Wat dacht je van survival, wakduiken en nog veel meer. De lessen worden gegeven door Interactie Sportbedrijf Ermelo in zwembad Calluna. De kinderen gaan rechtstreeks vanuit school met de bus naar de watergymles toe.

 

Vakantierooster

Schooljaar 2023-2024

Herfstvakantie
14 oktober – 22 oktober 2023

Kerstvakantie
23 december 2023 – 7 januari 2024

Voorjaarsvakantie
17 februari – 25 februari 2024

Goede Vrijdag en Pasen
29 maart – 1 april 2024

Meivakantie
27 april 2024 – 10 mei 2024

Hemelvaart
9 mei 2024

Pinksteren
20 mei 2024

Zomervakantie
13 juli – 25 augustus 2024

studiedagen
Studiedagen

Naast de vakantiedagen hebben wij als team een aantal studiedagen met elkaar en alle zijn de kinderen vrij.

Studiedagen schooljaar 2023-2024

– Donderdag 21 september 2023
– Dinsdag 21 november 2023
– Maandag 11 maart 2024
– Vrijdag 14 juni 2024

Extra vrije dag

Naast de studiedagen hebben onze leerlingen in schooljaar 2023-2024 extra vrij.

Vrije dagen schooljaar 2023-2024

– Maandag 17 juni 2024
– Vrijdag 12 juli 2024

Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid draagt bij aan betere schoolprestaties, sociaal gedrag, meer doorzettingsvermogen en een positieve houding van leerlingen ten aanzien van het leren. 

Voor kinderen is het van groot belang dat de samenwerking tussen hun ouders en leraar goed is. Het geeft jonge kinderen veiligheid en oudere kinderen houvast. Ouders zijn de ervaringsdeskundigen van hun kind. Leraren zijn onderwijsprofessionals en kennen het kind als leerling het beste. Door als partners elkaars deskundigheid te respecteren en samen te werken, gaan leerlingen met plezier naar school en kunnen ze optimaal leren.

We vinden uw betrokkenheid heel belangrijk en willen graag dat u zich welkom voelt bij ons op school. Een aantal keer per jaar organiseren we ‘een kijkje in de klas’.  Na schooltijd van 14.30 uur tot 15.00 uur of van 12.30 uur tot 13.00 uur, bent u met uw kind van harte welkom om in het lokaal even de schriften in te kijken, rond te kijken in de hoeken bij de kleuters of een praatje te maken met de leerkrachten. U kunt die week uw eigen moment kiezen. Door de leerkracht wordt u hier verder over geïnformeerd.

Inloop groepen 1/2
Bij de inloop willen we de ouders van de groepen 1/2 dagelijks de kans geven om vanaf 8.20 uur mee naar binnen te gaan. Daarvoor gebruiken we de deuren aan de voorkant van de school. Uw kind mag zelfstandig naar binnen gaan, u mag ook even meelopen om samen de jas aan de kapstok te hangen. Dat kunnen veel kinderen al heel goed zelf, maar voor u is er dan ook gelegenheid kort wat door te geven aan de leerkracht die bij de deur van het lokaal staat. Wilt u de leerkracht iets langer spreken, dan kan dat na schooltijd of u kunt een afspraak maken met de juf of meester. Ouders zorgen ervoor dat ze om 8.30 uur weer buiten staan, zodat de lessen op tijd kunnen beginnen.

Inloop groepen 3 t/m 8

’s Morgens mogen leerlingen uit de groepen 3 t/m 8 vanaf 8.20 uur naar binnen. Ze gaan dan direct naar hun eigen groep en gaan aan de slag met een opdracht die klaarstaat, of gaan lezen. Op deze manier hopen we de drukte wat te spreiden en kunnen de lessen om 8.30 uur direct starten. Ouders gaan in principe niet mee naar binnen. Wel mag een ouder, als het nodig is, even mee naar binnen, bijvoorbeeld bij een bijzondere gelegenheid.

Communicatie

Het contact tussen ouders en school is van groot belang. Voor de ontwikkeling van een kind is de samenwerking in de driehoek school/leerkracht, ouders, kind, een voorwaarde voor ontwikkeling.

Communicatie met ouders op de Margrietschool.

Op schoolniveau:
– ouders ontvangen tweewekelijks de nieuwsbrief ‘In de Kijker’ met nieuws en algemene informatie vanuit de school. Deze nieuwsbrief wordt door de directeur verstuurd naar alle ouders, via het mailsysteem in Parnassys. Vast onderdeel van de nieuwsbrief is de kalender.
– de website is de plaats waar ouders onder andere de schoolgids en de meest recente nieuwsbrief kunnen raadplegen.

Op klasniveau:
– de mailservice in Parnassys kan door leerkrachten gebruikt worden om een bericht te sturen naar ouders van de hele groep. Bijvoorbeeld een nieuwsbrief per groep. Er gaat maandelijks een korte mail naar ouders gaat. Inhoud kan zijn:
nieuws uit de groep, huiswerk, aanbod leerstof (waar zijn we mee bezig), uitjes en bijzondere dagen, etc.
– we werken met Parro, de app waar leerkrachten onder andere korte mededelingen en foto’s kunnen delen met ouders. Hier worden ook uitnodigingen voor oudergesprekken verstuurd. We streven ernaar om Parro in iedere groep eenmaal per week te gebruiken. De agenda functie wordt gebruikt om het huiswerk ( toetsen vanaf groep 5) in te noteren. Parro is onderdeel van Parnassys.

Op individueel niveau:
– via mail kunnen ouders en leerkrachten korte, meest praktische informatie uitwisselen over een leerling. Voor meer inhoudelijk contact worden afspraken gemaakt op school, eventueel thuis bij de leerling. Er is een gesprekscyclus vastgesteld. In voorkomende gevallen worden door ouders of leerkracht buiten de vastgestelde momenten gesprekken geïnitieerd. Daarbij kan ook de IB’er, directeur of een deskundige van buiten de school aanschuiven.

We vinden het belangrijk dat communicatie tussen ouders en leerkrachten vlot verloopt, maar leerkrachten zijn natuurlijk niet 24/7 bereikbaar.
We streven ernaar Parro berichten en e-mail tussen 8u en 18u te versturen. Zo bakenen we onze vrije tijd af. Buiten hun werktijden om, kunnen leerkrachten Parro uitzetten. Overdag zijn de leerkrachten aan het werk met de kinderen, of in bespreking met collega’s of ouders. Hun telefoon staat dan in principe uit of stil. We streven ernaar dat leerkrachten op een vraag via Parro of e-mail op hun werkdagen reageren binnen 48 uur.

Centrum voor Jeugd en Gezin

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is de plek waar (aanstaande) ouders (en professionele opvoeders) en jongeren (tot 23 jaar) terecht kunnen met vragen over gezondheid, opvoeden en opgroeien.

In het CJG werken jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, een logopediste, een lactatiekundige, pedagogen en gedragswetenschappers samen onder één dak.
Het CJG biedt gratis informatie & advies, steun & begeleiding. Daarnaast kan het CJG verwijzen naar specialistische hulp en coördinatie van zorg bieden.

>> meer informatie schooljaar 2023-2024

Intraverte

Als interne partner op scholen biedt Intraverte curatieve en preventieve zorg voor kinderen bij wie de ontwikkeling niet helemaal vanzelf gaat. Zo dragen we bij aan de ontwikkeling en het welbevinden van het kind.

Klik op meer informatie over Intraverte in onze school.

>> meer informatie

Margrietschool
Hamburgerweg 141
3851 EJ Ermelo
Tel.: 0341-557900
E-mail: dir.margrietschool@vpcoermelo.nl

Volg ons op: