Margriet, groei met ons mee!

Christelijk onderwijs

Onze school is een open christelijke school. We leven en werken vanuit het geloof in God en vertrouwen in elkaar. 

De boodschap van de bijbel geven wij door in de bijbelverhalen die drie keer per week worden verteld. Wij houden kringgesprekken over geloof en levenswijze, waarden en normen en we bidden en zingen. In de hoogste groepen ligt het accent meer op het samen nadenken over wat de bijbelverhalen in onze tijd te zeggen hebben. 

Iedereen is welkom op de Margrietschool. Wij hebben kinderen op school, waarvan de ouders bewust voor het christelijk onderwijs hebben gekozen. Door het open aannamebeleid kunnen ook leerlingen met andere levensbeschouwelijke achtergronden onze school bezoeken. Wel verwachten wij dat alle kinderen en ouders onze overtuiging respecteren.  

Missie

Vanuit onze christelijke identiteit willen we onze leerlingen voorbereiden op een toekomst in een snel veranderende wereld, die past bij zijn of haar mogelijkheden. Binnen de school is er ruimte voor verschil in beleving van het christelijk geloof, met respect voor andere levensovertuigingen. De school biedt onderwijs aan alle leerlingen waarvan de ouders de grondslag respecteren. De basis van waaruit wordt gewerkt en die wordt uitgedragen is de Bijbel als Gods Woord. De Margriet mag een plek zijn waar we elkaar voorleven dat we geloven in een wereld zoals Jezus die zag. Waar mensen tot hun recht komen en de wereld tot bloei kan komen. Waarin we verantwoordelijkheid nemen voor ons eigen leven en dat van anderen.

Visie

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich gekend voelen in een veilige omgeving, waarin zij zowel sociale als cognitieve vaardigheden ontwikkelen zodat zij nu en in de toekomst een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de samenleving. Daarom werken we gericht aan de ontwikkeling van ieder kind met aandacht voor samen leren en leven met de ander.

Schoolplan

Het schoolplan beschrijft het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid, het financieel/materieel beleid en de kwaliteitszorg voor 2023 – 2027. Het schoolplan geeft aan waar we als school voor staan.

Het schoolplan verschijnt eens in de vier jaar en wordt jaarlijks toegesneden op de praktijk. Het plan wordt samen met het team gemaakt. Een schoolplan dient ter verantwoording aan medezeggenschapsraad, bestuur en inspectie.

In de schoolgids kunt u lezen hoe het schoolplan wordt vormgegeven in de dagelijkse praktijk.

Schoolondersteuningsprofiel

Iedere school is in het bezit van een schoolondersteuningsprofiel (SOP). In dit document staat omschreven welke ondersteuning de school kan bieden. In dit profiel is te lezen op welke wijze de school de begeleiding aan leerlingen vormgeeft en welke mogelijkheden voor extra ondersteuning de school heeft. Bij het realiseren van de gewenste ondersteuning werken alle scholen vanuit de uitgangspunten van handelingsgericht werken (HGW). We gaan hierbij uit van de ondersteunings- en onderwijsbehoefte van een kind. Bij HGW is de samenwerking en afstemming met ouders en andere deskundigen een belangrijk aandachtspunt.

Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften stellen extra eisen aan de school, het gebouw, de leerkrachten, de IB-er en ook de medeleerlingen. Het uitgangspunt is dat elke leerkracht in principe ruimte heeft voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Denk hierbij aan verschillen in intelligentie, tempo, sociale vaardigheden en leermogelijkheden.

Bij ieder verzoek tot plaatsing van een leerling zal een afweging gemaakt worden. Kern van deze afweging is de vraag of de combinatie van specifieke onderwijsbehoeften en de benodigde extra ondersteuning past binnen de basisondersteuning, die de school kan bieden.

Onze schooltijden

Wij hanteren een continurooster. 

Maandag
8.30 uur – 14.30 uur

Dinsdag
8.30 – 14.30 uur 

Woensdag
8.30 uur – 12.30 uur

Donderdag
8.30 – 14.30 uur

Vrijdag
Groep 1 t/m 4: 8.30 – 12.30 uur
Groep 5 t/m 8: 8.30 – 14.30 uur

De tussenschoolse opvang wordt verzorgd door Brood & Spelen. Twee keer per jaar vragen wij hiervoor aan de ouders een vrijwillige bijdrage. 

Onze leerlingen

Op de Margrietschool stellen wij de onderwijsbehoeften van onze leerlingen centraal.   

We werken met moderne methoden en hebben een uitdagend onderwijsaanbod voor verschillende niveaus. Er is binnen en buiten de klas ondersteuning voor kinderen die dat nodig hebben. De intern begeleider (ib-er) bewaakt en coördineert samen met de leerkracht de zorg voor leerlingen. 

Klik op de onderstaande knop voor informatie over de zorg van onze leerlingen m.b.t. dyslexie, individuele leerlijn, meerbegaafden en NT2 leerlingen.

Het team

Maak kennis met ons team. Enthousiast betrokken en sommige met een extra specialisatie allemaal gericht op goede zorg voor onze leerlingen. Wij stellen ons graag aan u voor.

KiVa School

We werken op de Margrietschool met KiVa. Dit is een preventief, schoolbreed programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten. KiVa zet in op positieve groepsvorming en stimuleert de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen.

Daarmee worden de sociale veiligheid en het pedagogisch klimaat op school verbeterd. Binnen KiVa ligt de nadruk op de groep als geheel en dus niet op specifieke individuen. 

 

Bibliotheek op School

Met de Bibliotheek op School slaan wij de Margrietschool, Bibliotheek Noordwest Veluwe en de gemeente de handen ineen en komt er dagelijks aandacht voor leesplezier en mediawijsheid.

Wat is Bibliotheek op School?
Bibliotheek op School is een landelijke aanpak voor het primair onderwijs, waarin bibliotheken en scholen structureel samenwerken aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid van kinderen. Het doel is om kinderen te stimuleren om meer te lezen, op school en thuis. En ze mediavaardigheden mee te geven. Hoe dat werkt? Er is een bibliotheek ingericht op school. De school zorgt samen met Bibliotheek Noordwest Veluwe voor mooie en nieuwe boeken in de school. 
 
De school doet mee aan nationale lees- en media-activiteiten, zoals de Kinderboekenweek, Week van de Mediawijsheid, De Nationale Voorleesdagen of De Nationale Voorleeswedstrijd.
Activiteiten
Activiteiten

In oktober wordt de Kinderboekenweek feestelijk geopend. 

De groepen 1 t/m 7 gaan ieder jaar op schoolreis. De prijzen van de schoolreizen zijn de laatste jaren, met name door de hoge vervoerskosten, sterk gestegen. Bij de keuze van de bestemmingen proberen wij hier rekening mee te houden. De bestelling en de kosten van het schooreisje worden vroegtijdig bekend gemaakt.

Voor groep 8 is er aan het eind van het schooljaar schoolkamp en de afscheidsmusical. 

Wij hebben jaarlijks een aanbod voor cultuureducatie in samenwerking met Cultuurkust.

Sport en spelactiviteiten  
Jaarlijks doet onze school mee aan diverse sportactiviteiten zoals korfbal, voetbal en schaken. Wij doen jaarlijks mee met de Koningsspelen.  

De Oudercommissie ondersteunt ons bij diverse activiteiten.

VPCO Ermelo

De Margrietschool is één van de zes scholen die is aangesloten bij de Stichting VPCO (Voor Protestants Christelijk Onderwijs) Ermelo. De Stichting heeft als kerntaak het verzorgen van protestants-christelijk basisonderwijs in de gemeente Ermelo. De stichting biedt onderwijs aan voor alle leerlingen die haar scholen bezoeken en waarvan de ouders de grondslag respecteren.

De basis van waaruit wordt gewerkt en die wordt uitgedragen is ons geloof vanuit de protestants-christelijke traditie. Er is ruimte voor verschil in beleving van het christelijk geloof, met respect voor andere levensovertuigingen.

In het onderwijs worden accenten gelegd op: een veilige omgeving voor de leerlingen, het samenwerken en het zorg dragen voor elkaar.

Margrietschool
Hamburgerweg 141
3851 EJ Ermelo
Tel.: 0341-557900
E-mail: dir.margrietschool@vpcoermelo.nl

Volg ons op: