Wie je ook bent, wij zien je talent!

Wij zijn ervan overtuigd dat ieder kind talenten heeft en deze kan ontwikkelen. Wij geloven dat wij kinderen voorbereiden op de toekomst. Leren en ontdekken gaan hand in hand met veiligheid, motivatie en plezier!

Christelijk onderwijs

Onze school is een open christelijke school. We leven en werken vanuit het geloof in God en vertrouwen in elkaar. 

De boodschap van de bijbel geven wij door in de bijbelverhalen die drie keer per week worden verteld. Wij houden kringgesprekken over geloof en levenswijze, waarden en normen en we bidden en zingen. In de hoogste groepen ligt het accent meer op het samen nadenken over wat de bijbelverhalen in onze tijd te zeggen hebben. 

Iedereen is welkom op de Margrietschool. Wij hebben kinderen op school, waarvan de ouders bewust voor het christelijk onderwijs hebben gekozen. Door het open aannamebeleid kunnen ook leerlingen met andere levensbeschouwelijke achtergronden onze school bezoeken. Wel verwachten wij dat alle kinderen en ouders onze overtuiging respecteren.  

Schoolplan

Het schoolplan beschrijft het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid, het financieel/materieel beleid en de kwaliteitszorg voor 2019 – 2023. Het schoolplan geeft aan waar we als school voor staan.

Het schoolplan verschijnt eens in de vier jaar en wordt jaarlijks toegesneden op de praktijk. Het plan wordt samen met het team gemaakt. Een schoolplan dient ter verantwoording aan medezeggenschapsraad, bestuur en inspectie.

In de schoolgids kunt u lezen hoe het schoolplan wordt vormgegeven in de dagelijkse praktijk.

Jaarplan

Een nieuw schooljaar met nieuwe plannen….

Voor de zomervakantie beslist het team van de Margrietschool met welke plannen zij het volgende schooljaar aan de slag gaan. De onderwerpen zijn aangedragen in gesprekken met ouders en/of leerlingen, komen uit de uitslagen van ouderenquêtes of tevredenheidsonderzoeken of uit onze kwaliteitszorg.

In het schooljaar 2021-2022 werken we aan:
– samen leren en samenwerken in heterogene kleutergroepen, de leerkrachten ontwikkelen hun visie op spelend leren. Hierbij werken we aan een beredeneerd aanbod vanuit SLO doelen waarbij we thematisch werken.
– in groep 3 tot en met 8 starten we met een nieuwe rekenmethode, Wereld in Getallen 5. We werken voor rekenen niet langer via een tablet, maar op papier. We hebben hier samen voor gekozen na een intensief begeleidingstraject op het gebied van rekenen.
– we oriënteren ons op een nieuwe  taalmethode en een nieuwe methode voor technisch lezen, we bouwen het gebruik van Snappet (verwerking via tablet) af.
– we ontwikkelen een nieuwe aanpak voor meer- en hoogbegaafde leerlingen. Eén leerkracht volgt scholing voor het goed opzetten van een Plusgroep buiten de klas en het team voor scholing op het gebied van compacten en verrijken van de lesstof in de klas.
– met de komst van de Bibliotheek op School vergroten en verrijken we ons aanbod lees- en informatieboeken.

Onze schooltijden

Wij hanteren een continurooster. 

Maandag
8.30 uur – 14.30 uur

Dinsdag
8.30 – 14.30 uur 

Woensdag
8.30 uur – 12.30 uur

Donderdag
8.30 – 14.30 uur

Vrijdag
Groep 1 t/m 4: 8.30 – 12.30 uur
Groep 5 t/m 8: 8.30 – 14.30 uur

De tussenschoolse opvang wordt verzorgd door Brood & Spelen. Twee keer per jaar vragen wij hiervoor aan de ouders een vrijwillige bijdrage. 

Onze leerlingen

Op de Margrietschool stellen wij de onderwijsbehoeften van onze leerlingen centraal.   

We werken met moderne methoden en hebben een uitdagend onderwijsaanbod voor verschillende niveaus. Er is binnen en buiten de klas ondersteuning voor kinderen die dat nodig hebben. De intern begeleider (ib-er) bewaakt en coördineert samen met de leerkracht de zorg voor leerlingen. 

Klik op de onderstaande knop voor informatie over de zorg van onze leerlingen m.b.t. dyslexie, individuele leerlijn, meerbegaafden en NT2 leerlingen.

Het team

Maak kennis met ons team. Enthousiast betrokken en sommige met een extra specialisatie allemaal gericht op goede zorg voor onze leerlingen. Wij stellen ons graag aan u voor.

KiVa School

We werken op de Margrietschool met KiVa. Dit is een preventief, schoolbreed programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten. KiVa zet in op positieve groepsvorming en stimuleert de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen.

Daarmee worden de sociale veiligheid en het pedagogisch klimaat op school verbeterd. Binnen KiVa ligt de nadruk op de groep als geheel en dus niet op specifieke individuen. 

 

Bibliotheek op School

Met de Bibliotheek op School slaan wij de Margrietschool, Bibliotheek Noordwest Veluwe en de gemeente de handen ineen en komt er dagelijks aandacht voor leesplezier en mediawijsheid.

Wat is Bibliotheek op School?
Bibliotheek op School is een landelijke aanpak voor het primair onderwijs, waarin bibliotheken en scholen structureel samenwerken aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid van kinderen. Het doel is om kinderen te stimuleren om meer te lezen, op school en thuis. En ze mediavaardigheden mee te geven. Hoe dat werkt? Er is een bibliotheek ingericht op school. De school zorgt samen met Bibliotheek Noordwest Veluwe voor mooie en nieuwe boeken in de school. 
 
De school doet mee aan nationale lees- en media-activiteiten, zoals de Kinderboekenweek, Week van de Mediawijsheid, De Nationale Voorleesdagen of De Nationale Voorleeswedstrijd.
Activiteiten
Activiteiten

In oktober wordt de Kinderboekenweek feestelijk geopend. 

De groepen 1 t/m 7 gaan ieder jaar op schoolreis. De prijzen van de schoolreizen zijn de laatste jaren, met name door de hoge vervoerskosten, sterk gestegen. Bij de keuze van de bestemmingen proberen wij hier rekening mee te houden. De bestelling en de kosten van het schooreisje worden vroegtijdig bekend gemaakt.

Voor groep 8 is er aan het eind van het schooljaar schoolkamp en de afscheidsmusical. 

Wij hebben jaarlijks een aanbod voor cultuureducatie in samenwerking met Cultuurkust.

Sport en spelactiviteiten  
Jaarlijks doet onze school mee aan diverse sportactiviteiten zoals korfbal, voetbal en schaken. Wij doen jaarlijks mee met de Koningsspelen.  

De Oudercommissie ondersteunt ons bij diverse activiteiten.

VPCO Ermelo

De Margrietschool is één van de zes scholen die is aangesloten bij de Stichting VPCO (Voor Protestants Christelijk Onderwijs) Ermelo. De Stichting heeft als kerntaak het verzorgen van protestants-christelijk basisonderwijs in de gemeente Ermelo. De stichting biedt onderwijs aan voor alle leerlingen die haar scholen bezoeken en waarvan de ouders de grondslag respecteren.

De basis van waaruit wordt gewerkt en die wordt uitgedragen is ons geloof vanuit de protestants-christelijke traditie. Er is ruimte voor verschil in beleving van het christelijk geloof, met respect voor andere levensovertuigingen.

In het onderwijs worden accenten gelegd op: een veilige omgeving voor de leerlingen, het samenwerken en het zorg dragen voor elkaar.

Margrietschool

Hamburgerweg 141
3851 EJ Ermelo
Tel.: 0341-557900
E-mail: dir.margrietschool@vpcoermelo.nl

Volg ons op: