Medezeggenschap (MR)

De MR is een zelfstandig orgaan dat op basis van de Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO) een overlegpartner is van de directie. De MR van de Margrietschool bestaat uit 3 ouders (oudergeleding) en 3 leerkrachten (personeelsgeleding). De directie is geen lid van de MR maar overlegpartner. Het overleg met de directie vindt plaats in de MR-vergadering. In dit overleg wordt gesproken over het onderwijs-, personeelsorganisatie-en financieel beleid dat binnen de school gevoerd wordt.

De MR werkt binnen de kaders van de wet op de medezeggenschapsraad en heeft bij veel bestuurlijke zaken instemming- of adviesrecht. Het gaat bijvoorbeeld over benoemingsprocedures, wijzigingen in personeelsbeleid, ARBO- beleid etc. De schoolleiding houdt de MR op de hoogte van het te ontwikkelen en gehanteerde beleid en over ontwikkelingen of gebeurtenissen binnen de school die meer dan een individueel geval betreffen. 

De MR vergadert 5 à 6 keer per jaar over diverse schoolzaken en adviseert het verenigingsbestuur en de directie van de school, gevraagd en ongevraagd. De vergaderingen zijn openbaar en de notulen van deze vergaderingen kunt u opvragen bij de secretaris van de MR. 

Voor VPCO als geheel functioneert een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) die dezelfde rechten heeft als de MR voor zaken die alle scholen van VPCO aangaan. De GMR neemt in die gevallen de taak over van de individuele MR-en. Het bestuur voert het overleg met de GMR. 

MR geleding ouders

Casper Schneider (voorzitter)
Miranda Macare
Chantal Westhuis

Elisabeth Smit vertegenwoordigt de school namens de ouders in de GMR.

MR geleding leerkrachten

Wilja Wolfs
Ingeborg Moret
Ginette Gopalrai (secretaris)

Wilja Wolfs vertegenwoordigt de school daarnaast ook namens het team in de GMR.

Wanneer u vragen of opmerkingen hebt met betrekking tot vorming of toepassing van beleid op school of als u zelf belangstelling heeft voor een rol in de MR, kunt u contact opnemen met een lid van de MR of via MRmargrietschool@vpcoermelo.nl. Wij stellen uw inbreng zeer op prijs. U kunt een vertrouwelijke behandeling en directe aanpak van ons verwachten. 

Margrietschool
Hamburgerweg 141
3851 EJ Ermelo
Tel.: 0341-557900
E-mail: dir.margrietschool@vpcoermelo.nl

Volg ons op: