Skip to main content

Op de studiedag die we in januari hebben gehouden hebben we als team onze visie tegen het licht gehouden. Hieronder vindt u onze nieuwe visie die we als uitgangspunt voor het nieuwe schoolplan 2019-2023. 

Wie je ook bent, wij zien je talent!

Wij geloven dat wij kinderen voorbereiden op de toekomst. Wij zijn ervan overtuigd dat ieder kind talenten heeft en deze kan ontwikkelen. Leren en ontdekken gaan hand in hand met veiligheid, motivatie en plezier!

Mission statement: “Werken vanuit een veilige basis”. 

Wij zien als onze belangrijkste taak de kinderen een goede basis mee te geven voor hun toekomst in de maatschappij. 

Deze taak willen we bereiken vanuit 3 optieken: 

  1. Levensbeschouwelijke visie. 
  2. Onderwijskundige visie. 
  3. Pedagogische visie. 

Bovenstaande visies zijn bepalend voor onze identiteit. 

Wij werken vanuit de volgende uitgangspunten: 

1. Levensbeschouwelijke visie. 

De Margrietschool is een Prot. Chr. Basisschool. Wij werken vanuit onze christelijke levensovertuiging. 

De christelijke identiteit willen wij herkenbaar maken in de dagelijkse schoolpraktijk. Het op een goede manier omgaan met elkaar, waardering en respect hebben voor elkaar, staan daarom hoog in ons vaandel. 

Als Prot. Chr. school staan wij open voor kinderen en ouders met verschillende levensovertuigingen zonder onze eigen identiteit te verliezen. 

Alle leerlingen (ook zij met een andere of niet christelijke achtergrond) worden betrokken bij de zaken die specifiek in de christelijke school plaatsvinden, zoals het luisteren naar verhalen uit de bijbel en de vieringen van de christelijke feesten. 

2. Onderwijskundige visie. 

Het leidend kindbeeld is dat kinderen in staat zijn om in hun ontwikkeling veel zelf te kunnen bijdragen. Zelfontdekkend leren en in toenemende mate (zelf)verantwoordelijkheid van het kind gaan samen met een coachende en (bij)sturende rol van de leerkracht. Het zaakvakonderwijs is een middel bij uitstek om deze ontwikkeling te stimuleren. 

Er wordt veel tijd besteed aan instrumentele vaardigheden als taal, rekenen en lezen. Om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van de individuele leerlingen (handelingsgericht werken), werken we in 3 instructieniveaus. Schoolgids 2015-2016 

Onze intentie is ieder kind de zorg en aandacht te geven die het nodig heeft. Onze uitdaging is de kinderen zorg op maat te geven zodat een ieder zich kan ontwikkelen op het niveau dat bij hem of haar past. 

 

3. Pedagogische visie.

Een positief pedagogisch klimaat vinden wij belangrijk. Als team werken we er samen aan de leerlingen onderwijs te bieden in een veilige sfeer, waarbij we het positieve zelfbeeld en het zelfvertrouwen van de leerling stimuleren. Dit proberen we onder meer te bereiken door middel van duidelijke regels en afspraken voor leerlingen en leerkrachten. We besteden veel aandacht aan voorkomen en bestrijden van pesten en aan sociaal emotionele ontwikkeling.

Wij zijn een KiVaschool. KiVa is een succesvol programma dat in Nederland en in Finland effectief is bij het voorkomen en oplossen van pesten. Het uitgangspunt van KiVa is het creëren van een positief groepsklimaat. KiVa is één van de programma’s die zijn goedgekeurd om pesten op basisscholen tegen te gaan. In de groepen 3 t/m 8 wordt gewerkt met het KiVa-programma. In groep 1 en 2 werken we, tot er ook KiVa- lessen voor deze groepen worden ontwikkeld, met het programma ‘Kinderen en hun sociale talenten ‘. Meer informatie over het KiVa-programma vindt u op onze website.

Schoolregels worden regelmatig onder de aandacht van de leerlingen en leerkrachten gebracht. Zonodig worden de regels gedurende het schooljaar bijgesteld of aangepast.
Activiteiten als vieringen en sportieve evenementen willen we (waar mogelijk) in schoolverband laten plaatsvinden om op deze wijze een hechte band tussen leerlingen en leerkrachten onderling te stimuleren. Zorg voor elkaar en voor de omgeving zien wij als een belangrijke opdracht voor de leerlingen en de leerkrachten.